• HOME
  • Giới thiệu bệnh viện
  • Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Giới thiệu đội ngũ y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ id có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn trong từng lĩnh vực, xuất thân là các giáo sư bệnh viện Đại học lớn trong nước,
có kinh nghiệm lâm sàng phong phú.

Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Park Sang Hoon

Park Sang Hoon photo
Park Sang Hoon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Won Seok Hyon

Won Seok Hyon photo
Won Seok Hyon M.D., Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ji Hyuck Lee

Ji Hyuck Lee photo
Ji Hyuck Lee M.D., M.S. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jong woo Lim

Jong woo Lim photo
Jong woo Lim M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Young tae Seo

Young tae Seo photo
Young tae Seo M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Il hwan Kim

Il hwan Kim photo
Il hwan Kim Ph.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Hwang

In seok Hwang photo
In seok Hwang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Tae sung Lee

Tae sung Lee photo
Tae sung Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Ju yong Kwon

Ju yong Kwon photo
Ju yong Kwon M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

M.D.

M.D. photo
Chi young Bang Bác sĩ Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Jae ho Choi

Jae ho Choi photo
Jae ho Choi M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Seung il Oh

Seung il Oh photo
Seung il Oh M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Eun jin Yang

Eun jin Yang photo
Eun jin Yang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Yung ki Lee

Yung ki Lee photo
Yung ki Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Kyung min Lee

Kyung min Lee photo
Kyung min Lee M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

In seok Shin

In seok Shin photo
In seok Shin M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Sun hye You

Sun hye You photo
Sun hye You M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Min suk Kang

Min suk Kang photo
Min suk Kang M.D. Khoa phẫu thuật thẩm mỹ

Nha khoa/Chyên môn chỉnh răng

Ji hye Song

Ji hye Song photo
Ji hye Song M.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Hyo jin Kim

Hyo jin Kim photo
Hyo jin Kim M.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Ji yeon Lee

Ji yeon Lee photo
Ji yeon Lee D.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Yang gu Lee

Yang gu Lee photo
Yang gu Lee D.D.S. Chyên môn chỉnh răng

Jong rak Hong

Jong rak Hong photo
Jong rak Hong Ph.D. Nha khoa

Seok jae Lee

Seok jae Lee photo
Seok jae Lee Ph.D. Nội khoa

Chyên môn tai mũi họng/Nội khoa/Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Mi ra Lee

Mi ra Lee photo
Mi ra Lee M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

Seong jun Yun

Seong jun Yun photo
Seong jun Yun M.D. Trung tâm làm đẹp không phẫu thuật id

So yong Lee

So yong Lee photo
So yong Lee M.D. Chyên môn tai mũi họng

Kyung jin Oh

Kyung jin Oh photo
Kyung jin Oh M.D. Nội khoa

Khoa gây mê giảm đau

In ho Lee

In ho Lee photo
In ho Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Ji yeon Kim

Ji yeon Kim photo
Ji yeon Kim M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hye jin Lee

Hye jin Lee photo
Hye jin Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Eun gyeong Lee

Eun gyeong Lee photo
Eun gyeong Lee M.D. Khoa gây mê giảm đau

Hyeon gyeong Bae

Hyeon gyeong Bae photo
Hyeon gyeong Bae M.D. Khoa gây mê giảm đau

Saet byeol Choi

Saet byeol Choi photo
Saet byeol Choi M.D. Khoa gây mê giảm đau

Khoa da & khoa y học gia đình

Yun hee Kang

Yun hee Kang photo
Yun hee Kang M.D. khoa y học gia đình

Hee won Jang

Hee won Jang photo
Hee won Jang M.D. Khoa da

Jun oh Paek

Jun oh Paek photo
Jun oh Paek M.D. Khoa da

Min joo Kim

Min joo Kim photo
Min joo Kim M.D. Khoa da

Jong ik Hwang

Jong ik Hwang photo
Jong ik Hwang M.D. Khoa da